LAKE COUNTY SHRINE CLUB

424 Duncan Drive

PO Box 1744

Tavares, Fl 32778

 

Phone - (352) 343-2582

Fax - (352) 342- 5208